BDO munkaügyi portál

EBH ügy – Nem minősül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek, ha a munkáltató egységes és mindenki által megismerhető szabályzatban egységes feltételek mellett rendezi a juttatásokat

2017. október 19. 17:13
Szerző(k): Máriás Attila
munkaügyi portál

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az EBH/281/2017 számú ügyében a jogsértést elutasító határozatot hozott, melyben egy munkavállaló, anyaságára (terhességére), mint védett tulajdonságára hivatkozással kérte a közvetlen hátrányos megkülönböztetés megállapítását az Erzsébet utalvány és az 5%-os dolgozói kedvezmény megvonása kapcsán.

A munkavállaló azzal a panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy a munkáltatója – az első gyermekgondozási díj (a továbbiakban: GYED) folyósításával egyidejűleg – megvonta tőle az Erzsébet-utalványt és a dolgozói vásárlásokra vonatkozó 5% kedvezményt.

A hatóság eljárást indított, mely során a munkáltató a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, azok nem alanyi jogon járnak, illetve a társaság éves gazdasági eredményeitől függ, hogy a vezetők – mérlegelési jogkörükben, a feltételek együttes fennállása estén – biztosítják-e azokat a munkavállalóknak. A munkáltató kifejtette, hogy miután az adott évre döntöttek a juttatások odaítéléséről, azt követően a dolgozóknak egyénileg is meg kell felelni két alapvető szempontnak: a munkavállaló aktív állományú munkavállaló kell, hogy legyen, illetve, hogy határozatlan, vagy legalább hat teljes hónap, határozott idejű munkaszerződéssel kell, hogy rendelkezzen.

A munkáltató nyilatkozata szerint minden munkavállalót, illetve az újonnan belépőket is megfelelően tájékoztatják a feltételekről, ugyanis minden évben központi, illetve áruházi értekezleten mutatják be az adott évre vonatkozó döntéseket a bérezési és érdekeltségi rendszerre vonatkozóan. Az erről készült prezentációt minden áruházi- és központi egységnek bemutatták, majd kihelyezték azokat a folyosói hirdetőtáblákra, illetve a hatályos szabályozás mindenki számára elérhető a személyzeti osztályokon is.

Az Mt. fenti rendelkezései szerint a szülési szabadság időtartama – amely időszak alatt a kérelmező részesült az 5% dolgozói kedvezményben, illetve Erzsébet-utalványban – munkában töltött időnek tekintendő, azonban a GYED-es állomány fizetés nélküli szabadságnak minősül, amely időszakra vonatkozó hasonló rendelkezést az Mt. nem tartalmaz.

A hatóság megállapította, hogy a munkáltató által – védekezése részeként – becsatolt dokumentumok világosan szabályozzák az 5% dolgozói kedvezmény és az Erzsébet-utalvány jogosultságának feltételrendszerét. Belső szabályzat határozza meg, hogy a dolgozónak aktív állományú munkavállalónak, továbbá határozatlan, vagy legalább hat teljes hónap, határozott idejű munkaszerződéssel kell rendelkeznie a munkáltatónál.

A fentiek értelmében nem volt megállapítható az okozati összefüggés a munkavállaló, mint kérelmező védett tulajdonsága és a bekövetkezett sérelem között, tehát a hatóság a feltárt tényállásból azt a következtetést vonta le, hogy az eljárás alá vont munkáltató nem a kérelmező anyasága miatt vonta meg a dolgozói 5% kedvezményt és az Erzsébet-utalványt.

Teljes határozat:

http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-281-2017