BDO munkaügyi portál

Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás – mi változott és hogyan?

2016. szeptember 12. 17:44
Szerző(k): Muhoray Beáta
parliament_building___budapest_by_pingallery-d6pezb9

2016. szeptember 1-től az egyes iskola szövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Módtv.) alapján változtak az Iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás szabályai, a jövőben ezen jogviszonyok tekintetében nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályai lesznek az irányadóak az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti jogviszony tekintetében, hanem a Polgári törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai.

Munkaviszony helyett tagsági megállapodás

A módosítás 2016. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte az Mt. XVII. Fejezetét, mely az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályait rögzítette, a foglalkoztatásra e naptól a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (továbbiakban: Sztv.) beiktatásra kerülő új rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Sztv. 10/B. § (2) bekezdése szerint az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodásra a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. egyes megjelölt szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A változás a már bejegyzett, illetve a bejegyzés alatt álló iskolaszövetkezet és ezen iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja között fennálló megállapodásokra is irányadó, a felek kötelesek a keret-megállapodásukat tagsági megállapodássá módosítani.

Az átmeneti időszakban irányadó szabályok

Az átmeneti időszakban, azaz 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. között az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaviszony – a tagsági megállapodás megkötéséig – továbbra is fennáll és a foglalkoztatásra változatlanul az Mt. hatályon kívül helyezett XVII. Fejezetében foglaltak lesznek az irányadóak, figyelemmel arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) a) pontja alapján a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

A munkaviszony ipso iure megszűnik

A tagsági megállapodás megkötésével az Mt. 223. §-ában szabályozott munkaviszony megszűnik. A módosítást a feleknek legkésőbb 2016. december 31-ig el kell végezniük, ugyanis amennyiben a felek nem módosítják a közöttük fennálló megállapodást, úgy a munkaviszony 2017. január 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik és ezzel egyidejűleg a tagsági jogviszony is.

A munkaviszony megszűnésére az Mt. 80-81. §-ában foglaltak az irányadóak, vagyis a munkavállaló tag a feladatait köteles átadni és az iskolaszövetkezettel elszámolni, az iskolaszövetkezet köteles a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére kifizetni munkabérét, egyéb járandóságait, valamint kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

Tagsági megállapodás

Az Sztv.10/B. § (2) bekezdése szerint az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodásra a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. megjelölt szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A tagsági megállapodásnak tartalmaznia kell a tag által vállalt feladatok körét, a tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjazások legkisebb összegét, valamint az iskolaszövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.

Megállapodás a külső szolgáltatás ellátásáról

A külső szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak a szolgáltatás fogadójának személyében, a teljesítendő konkrét feladatban, a tag díjazásának összegében és az összeg kifizetésének időpontjában, a feladat teljesítésének helyében, valamint a feladat teljesítésének tartamában.

Vagyis a személyes közreműködésre vonatkozó tagsági megállapodás időbeli hatálya egy újabb megállapodással realizálódik, melynek keretében az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja megállapodnak a konkrétumokról a tag személyes közreműködésére vonatkozóan.

Munka- és pihenőidő, fizetett szabadság!

A munkaközi szünet és a napi pihenőidő biztosítása kapcsán az Sztv. átvette az Mt. szerinti főszabályokat, azaz a tagokat 20 perc munkaközi szünet illeti meg abban az esetben, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat órát meghaladja, illetve további 25 perc, amennyiben a 9 órát meghaladja. A tagot legalább 11 óra pihenőidő illeti meg a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között.

Az Sztv. előírja, hogy az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár.

Konklúzió

2016. szeptember 1-től az iskolaszövetkezetek már csak az új szabályok szerinti tagsági megállapodást köthetnek a nappali tagozatos tanulókkal, illetve hallgatókkal, a korábbi szabályozás alapján létrejött munkaviszonyok legkésőbb az idei év végéig módosíthatóak, ennek hiányában az Mt. szerinti munkaviszony a törvény erejénél fogva megszűnik 2017. január 1. napján.