BDO munkaügyi portál

Külföldi (harmadik országbeli) diákok foglalkoztatása

2016. május 31. 9:14
Szerző(k): Máriás Attila, Muhoray Beáta, dr. Petrányi Gábor
9089393368_95f4f99e2b_o

A nyár közeledtével megszaporodnak a diákok szünidei foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések. Ilyenkor a hallgatók foglalkoztatásával kapcsolatos feltételekről jellemzően sok szó esik, ugyanakkor a külföldi (harmadik országbeli) hallgatók foglalkoztatásáról már lényegesen kevesebb, holott a rájuk vonatkozó foglalkoztatási lehetőségek tárgyalása rendhagyó jellegük okán is indokolt.

Külföldi (harmadik országbeli) diákok foglalkoztatása nemzetközi diákszervezeten keresztül

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdésének 11. pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárnak nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásához.

Ezen foglalkoztatási forma kapcsán olyan harmadik országbeli diákok – a foglalkoztatónál történő – szakmai gyakorlat keretében való foglalkoztatásáról van szó, akik valamely Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli államban rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal és egy nemzetközi diákszervezet által koordináltan teljesítik a szakmai gyakorlatot a magyar foglalkoztatónál.

Főszabály szerint a fogadó munkáltatónak nincs bejelentési kötelezettsége az adóhatóság felé, tekintettel arra, hogy a hallgató a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerint nem lesz biztosított.

Amennyiben a fogadó szervezet saját döntése szerint mégis pénzbeli juttatást kíván nyújtani a hallgató részére, úgy azt adómentesen megteheti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.4. pontja alapján. A személyi jövedelemadó alól mentes juttatás mindemellett mentes a társadalombiztosítási járulék, a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás alól is.
A foglalkoztató a Rendelet 16. § (1)-(2) bekezdései szerint köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek Magyarország területén történő foglalkoztatáshoz a Rendelet szabályai szerint nincs szükség engedélyre. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.

Fontosabb nemzetközi diákszervezetek

IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Mérnökhallgatók Nemzetközi Szervezete
AIESEC Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales Közgazdászhallgatók Nemzetközi Szervezete
ELSA The European Law Students’ Association Európai Joghallgatók Szervezete
ESTIEM European Students of Industrial Engineering and Management Európai Mérnökök és Műszaki Menedzserek Szervezete
AEGEE Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete

 

Külföldi (harmadik országbeli) diákok foglalkoztatása korábbi LLP és a jelenlegi Erasmus + program keretében

A Rendelet 15. § (1) bekezdésének 18. pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig program keretében szakmai gyakorlaton résztvevő harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához.

2007-től az Európai Unió egész életen át tartó tanulás programjának (The Lifelong Learning Programme – LLP) keretébe tartoztak a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programok szakmai gyakorlatai, majd a tavalyi évtől az Erasmus + program biztosít lehetőséget a külföldi szakmai gyakorlat elvégzésére. Az Európai Unió tagállamain kívül programország Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország, a további partnerországok meghatározott kritériumok vagy feltételek mellett vehetnek részt a program egyes tevékenységtípusaiban.

Például az Erasmus + program keretében, melynek célja, hogy segítséget nyújtson a felsőoktatási hallgatóknak a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, 2-12 hónap tartamú szakmai gyakorlat támogatására pályázhatnak a hallgatók. A szakmai gyakorlat teljesítésének előfeltétele, hogy a külföldi hallgató, valamint felsőoktatási intézménye továbbá a hazai munkáltató között háromoldalú Képzési megállapodás jöjjön létre. A hallgató az Erasmus ösztöndíjat a külföldi intézményével kötött külön megállapodás alapján kapja, így a szakmai gyakorlatot biztosító intézménynek nem kell hallgatói munkadíjat fizetnie a hozzá érkező szakmai gyakorlatosnak.

A szakmai gyakorlat alatti foglalkoztatásra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. A Képzési megállapodásban a hallgató munkaköre, szervezeti viszonya meghatározható.

Az adózási és társadalombiztosítási szabályok tekintetében, valamint a munkaügyi központ felé történő bejelentést illetően az előző pontban írottak irányadóak.

Külföldi (harmadik országbeli) diákok foglalkoztatása magyarországi nappali tagozatos hallgatói jogviszony alapján

A Rendelet 15. § (1) bekezdésének 12. pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre a Magyarország területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészeti iskolával, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzéséhez.

Ilyen esetben a külföldi (harmadik országbeli) diák foglalkoztatása munkaviszonyban, tanulói jogviszonyban, együttműködési megállapodás, vagy akár hallgatói munkaszerződéssel is történhet.

Munkaügyi ellenőrzések kapcsolódó hatásköri szabályai

A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 71. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi megtartásának vizsgálatára a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) 3.§ (1) r)-s) pontjai alapján.

A Met. 1.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az eljáró munkaügyi felügyelő jogosult a hatósági ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a foglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti, illetve a munkavállalónak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony, valamint a törvényes foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére.

A Rendelet 15.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a mentesség nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgárnak a mentesség alá eső tevékenységét meghaladó munkavégzésére. A Rendelet 15.§ (4) bekezdése azt is kimondja, hogy „a mentesség alapjául szolgáló feltételek fennállását a foglalkoztatónak kell bizonyítani” Vagyis, ha a munkaügyi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a külföldi (harmadik országbeli) diák foglalkoztatása a Rendelet 15.§ (1) bekezdésében foglaltak megsértésével valósul meg, a felügyelő a jogviszonyt minősíti és a külföldiek engedélynélküli foglalkoztatására vonatkozó jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Ezen jogkövetkezmények alkalmazása lehet irányadó, ha

 • a harmadik országbeli állampolgár nemzetközi diákszervezeten keresztül szervezett szakmai gyakorlata a tényleges megvalósulásban nem szakmai gyakorlat, hanem egy tényleges, a fogadó munkáltatónál üres pozíció munkaerőpiacot védő szabályok megkerülésével történő betöltése;
 • a harmadik országbeli állampolgár LLP és/vagy Erasmus + programtól eltérően kerül foglalkoztatása (12 hónapot meghaladóan, a képzési szerződéstől eltérően, stb.)
 • a harmadik országbeli állampolgár nem rendelkezik hazai szakiskola, középiskola, alapfokú művészeti iskola, felsőoktatási intézmény tekintetében nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal.

A Met.7/A.§ (1) bekezdése kimondja, hogy ha a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak megtartásának ellenőrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg, hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, illetve b) pontja szerinti munkavállalási engedély nélkül foglalkoztat, kötelezi a központi költségvetésbe történő befizetésre a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

A Met.7/A.§ (2) bekezdése szerint a központi költségvetésbe történő befizetés mértéke

 1. első alkalommal megállapított engedély nélkül történő foglalkoztatás esetén az engedély nélkül alkalmazott harmadik országbeli állampolgár részére a foglalkoztatás megkezdésétől az engedély nélküli foglalkoztatás megállapításáig kifizetett munkabér (munkadíj) négyszeresének, de legalább a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) nyolcszorosának,
 2. a korábbi engedély nélküli foglalkoztatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül megállapított ismételt engedély nélküli foglalkoztatás esetén a harmadik országbeli állampolgár részére a folyamatos foglalkoztatása megkezdésétől az engedély nélküli foglalkoztatás ismételt megállapításáig kifizetett munkabér (munkadíj) nyolcszorosának, de legalább a minimálbér tizenötszörösének megfelelő összeg.

Az átminősítés munkaügyi következményein túlmenően természetesen nem feledkezhetünk meg az adózási kihatásokról sem. Az átminősítés következtében, ha a szakmai gyakorlatról megállapítják, hogy az csak névlegesen szakmai gyakorlat, akkor a korábban tárgyalt adómentesség elveszik, ezáltal a jövedelem személyi jövedelemadó köteles juttatásnak minősül, amely után adott esetben az egyéb közterheket is meg kell fizetni.

 

Cikkben hivatkozott jogszabályok:

 • A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény
 • a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
 • munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény