BDO munkaügyi portál

Mit kell tudni a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárásról?

2016. október 11. 18:15
Szerző(k): Máriás Anabella
bdo-global-technology

Amennyiben tudni szeretné, hogy nyugdíj szempontjából mennyi szolgálati idővel rendelkezik, úgy az adategyeztetési eljárás lefolytatása megfelelő eljárási forma ennek kiderítésére.

2012. december 31-ig volt lehetőség utoljára „szolgálati idő” összeszámítására vonatkozó kérelmet benyújtani a nyugdíjbiztosító felé, ezt követő év január elsejétől, a korábbi eljárás helyett a nyugdíj-megállapító szerv hivatalból kezdeményezte a nyugdíjjogosultság megállapításához figyelembe vehető évek összeszámolását. Az újonnan bevezetett eljárás a különböző korosztályok számára „ütemezetten” zajlik. Az első csoportban az 1955 és 1959-ben születettek egyeztetése történik meg, születési évenként, ezen belül pedig TAJ szám szerinti sorrendben történik. (Itt megjegyezzük, hogy megyénként és korcsoportonként a kiértesítések eltérően alakulhatnak). Az adategyeztetési eljárásról a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 96/B. § -96/D.§ rendelkezik.

Fentiektől függetlenül kérelemre bárki kezdeményezhet adategyeztetést, erre elsősorban ügyfélkapus regisztrációra van szüksége, ezt követően a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes oldalon az erre a célra rendszeresített (Általános Nyomtatvány Kitöltő program segítségével kitölthető) ÁNYK nyomtatvány letöltésével indíthatják el. Ügyfélkapu regisztráció igénylésére az okmányirodánál, valamint a kormányablaknál van mód. A kérelemre induló adategyeztetésről a későbbiek során térünk ki részletesen.

Az adategyeztetési eljárás célja, a majdani nyugdíj-megállapítási eljárás leegyszerűsítése. Ezt úgy kell érteni, hogy az új eljárás időben történő lefolytatása alkalmával, az ügyfelekkel az esetleges adateltérések, mind a szolgálati idő mind a keresetek illetve járulékok vonatkozásában tisztázva legyenek. Nyilván célszerű, ha az ügyfelek együttműködnek a gördülékenyebb ügyintézés és a „valósághű” határozat létrejötte érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy mindenki „rendbe” tegye a bejelentett lakcímét, mert sok esetben ez okozza a problémát, az ügyfelek nem is tudják, hogy értesítést kaptak, illetve hogy az adategyeztetési eljárás indult a részükre hivatalból. Ilyen esetben a nyugdíj-megállapító szerv a társadalombiztosítási nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján rendelkezik.

A kiértesítő levél után az igazgatási szerv az ügyfél részére a hivatalból történő megindítást követően 10 napon belül, kimutatást küld. A biztosított tájékoztatást kap a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl, az eljárás menetéről, a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő bejelentett adatairól illetve részletesen tájékoztatja arról, hogy esetlegesen milyen okmányok benyújtására van lehetőség, amely növelheti a szolgálati idejét. Majd minden egyes kimutatás mellé csatolva van egy üres nyilatkozat, melyen az ügyfél az „elfogadását” vagy esetleges „észrevételét” tudja jelezni. Nők esetében minden esetben mellékelnek a gyermekvállalással kapcsolatos „pótlapot”.

Az ügyfélnek a kimutatás kézhezvételét követően 60 nap áll rendelkezésére reagálni a kimutatásban foglaltakkal kapcsolatban. A kifogásolt adatokat, okmányokkal köteles alátámasztani az ügyfél, vagy legalább nyilatkozni arról, hogy okmánnyal nem rendelkezik és kéri az igazgatási szervet, hogy hivatalból vizsgálja ki a kérdéses időszakot.

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap, melybe nem számít bele a végzés kiküldésétől a kimutatásra történő visszajelzéséig. Továbbá nem számít bele az igazgatási szervnek az ügyben végzett szakellenőrzése, illetve a tényállás tisztázása érdekében az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve az egykorú iratokat őrző más személynél vagy szervezetnél végzett hatósági ellenőrzésének időszaka.

Az eljárás határozattal zárul le. A határozat rendelkező része tartalmazza a biztosítás kezdetétől a nyilvántartásban betöltött adatszolgáltatás végéig terjedő időre az elért szolgálati időt, nők esetében rendelkezik az összes szolgálati időről, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító időről ezen belül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időről.

A határozat ellen az általános szabályok szerint a jogorvoslat lehetősége biztosított. A határozat ellen a közlését követő 15 napon belül- az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú határozatot kiadó szervhez kell benyújtani.

Az adategyeztetési eljárást a biztosított, volt biztosított naptári évenként egyszer kérelmezheti. Ezt úgy kell érteni, hogy a hivatalból indult eljárás esetében a megindítást követő 365 nap után (kérelemre indult eljárás esetén a benyújtást követő 365 nap után) lehet ismét kezdeményezni.