BDO munkaügyi portál

Mától hatályos a GDPR, cserébe a megszűnt munkaviszonyokkal kapcsolatos adatok kezelése kapcsán várható valami szabályozás

2018. május 25. 15:33
Szerző(k): BDO Admin
european-flag

2018 május 25-től hatályos a GDPR, vagyis az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 EU rendelet). A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

A rendelet értelmében személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok kezelése a rendelet hatálya alá tartozik, kivéve pld. az olyan eseteket, mint amilyen a természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni tevékenysége keretében történő adatkezelés, ill. más, a rendelet tárgyi hatálya alól kivett adatkezelések.

A rendelet alkalmazásában adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokat technológia semleges módon kell alkalmazni, vagyis azoknak a felhasznált technikai megoldásoktól függetlenül érvényesülniük kell. Mindez azt is jelenti, hogy nem csak az elektronikus, de a papír alapú adatkezelések tekintetében is alkalmazandóak a rendelet szabályai.

A foglalkoztatással kapcsolatos adatkezelések jogalapja jellemzően jogi kötelezettség teljesítése, szerződés, érdekmérlegelés, vagy éppen hozzájárulás. Ugyanakkor sok munkáltató a GDPR hatálybalépésére tekintettel szembesül azzal, hogy a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódó adatkezelései tekintetében nem, vagy nem kellően egzakt jogalappal rendelkezik. Ezen kérdést várhatóan egy ezzel kapcsolatos törvénymódosítás fogja kezelni, melyre a NAIH-582-3-2018-J ügyszámú 2018. áprilisi levele alapján jó esély van.